Traserĉu tiun blogon

2010-06-24

1924 : 42 membroj de la Akademio de Sciencoj agnoskas kaj rekomendas Esperanton

La 1-an de junio 1924, 42 sciencistoj de la Akademio de Sciencoj, Instituto de Francio, adoptis jenan deziresprimon :

La subskribintoj, membroj de la Akademio de Sciencoj,

Konvinkitaj ke la adopto de la internacia helplingvo Esperanto en la internaciaj rilatoj havus grandegajn konsekvencojn el la vidpunkto de la progreso de la scienco kaj ĝia aplikado ; ke ĝi ebligus etendi la disinfluon de la franca scienco eksteren kaj, pro tio, la intelektan influon de nia lando,

esprimas la deziron :

1° ke la instruado de tiu lingvo, majstroverko de logikeco kaj simpleco, estu enkondukita, almenaŭ fakultative, en la oficialaj programoj de la klasoj de sciencoj de ĉiuj instruestablejoj ;

2° ke, dum la internaciaj kongresoj, ĝi estu adoptita kiel oficiala lingvo samrajte kiel la naciaj lingvoj, ĝis la momento kiam la eksperimentado konfirmos ke ĝi taŭgas por fariĝi la sola oficiala lingvo ;
3° ke la atento de la direktoroj de la sciencaj aŭ teknikaj eldonejoj estus altirita pri la intereso kiun prezentas por ili la uzo de tiu lingvo, por iliaj publikaĵoj destinitaj al eksterlando ;
4° ke, jam de nun, la sciencistoj kaj teknikistoj preparu sin por ĝin uzi en iliaj rilatoj kun siaj eksterlandaj kolegoj, kaj sciigu poste al ili ke ili estas pretaj uzi ĝin ;
5° ke Komisiono estus nomumita por prepari kaj ellabori Fakterminarojn de fundamentaj sciencoj en Esperanto, kaj ke la teknikaj Societoj estu invitataj same fari koncerne sian specialecon.

RIMARKOJ : Koncerne la artikolon 2, la taŭgeco de Esperanto fariĝi oficiala lingvo estas jam delonge demonstrita, i.a. per ĝia uzo kiel oficiala lingvo fare de la Akademio Internacia de Sciencoj de San Marino (AIS) fondita en 1983 : http://www.ais-sanmarino.org/. Vd ankaŭ per la retserĉilo

http://dmoz.org/World/Esperanto —> "Scienco". Multaj aplikoj jam disvolviĝis antaŭe en la scienca kaj teknika komunikado, i.a. okaze de la Internacia Ekspozicio pri Artoj kaj Teknikoj en la Moderna Vivo (Parizo, 1937) . Ekzistas tre ampleksa 142-paĝa raporto pri la konferenco "Esperanto en la moderna Vivo" kiu okazis en tiu kadro.

Okcidento restis surda al alvokoj favore al uzo de Esperanto en scienco kaj tekniko lanĉitaj ankaŭ el orienta Azio : 85 japanaj sciencistoj en 1950, 20 ĉinaj universitataj profesoroj de universitato en 1951, kiuj povis konstati la taŭgecon kaj tre bonan uzeblecon de Esperanto por tiu aplikado.

Subskribintoj de tiu ĉi deziresprimo je la 1-a de junio 1924 :

ALBERT 1er, Prince de Monaco, Président de la Section d'Océanographie de l'Union Internationale de Géodésie Géophysique.

APPELL (Paul), Recteur de l'université de Paris, de l'Académie des Sciences.
ARSONVAL (Arsène d'), Professeur au Collège de France, de l'Académie de Médecine.
BAZY (Dr), de l'Académie des Sciences et de l'Académie de Médecin.
BERTHELOT (Daniel), de l'Académie des Sciences.
BIGOURDAN, Astronome de l'Observatoire de Paris, Président de la Commission Internationale de l'Heure. BONAPARTE (Prince Roland).
BONNIER (Gaston), professeur de Botanique à la Sorbonne.
BOREL (Émile), Directeur Scientifique de l'École Normale Supérieure.
BOURGEOIS ( Général), Sénateur, Ancien Directeur du Service Géographique de l'Armée.
BRANLY (Professeur Édouard), Prix Osiris 1903.
BRETON (J.-L.) Député, Ancien Ministre.
BROGLIE ( Duc Maurice de).
CHARCOT (Dr Jean), Explorateur des régions polaires.
CARPENTIER (Jules), Membre du Bureau des Longitudes.
CHARPY, Directeur Général de la Société des Forges et Aciéries de laMarine.
COSTANTIN, professeur de Botanique au Muséum d'Histoire Naturelle.
COTTON (Aimé), Professeur de l'Académie de Paris.
DESGREZ ( Dr), Membre de l'Académie de Médecine.
DESLANDRES, Directeur de l'Observatoire d'Astronomie Physique de Meudon.
FERRIÉ (Général), de l'Académie des Sciences (T.S.F.).
FOURNIER (Amiral), Président de la Société d'Océanographie de France.
GENTIL (Louis), Explorateur, Professeur de Géologie à la Sorbonne.
HALLER (Albin), Professeur de Chimie à la Sorbonne.
JANET (Paul), Directeur du Laboratoire Central d'Électricité, Président de la Société Française de Physique.
LALLEMAND (C.), Inspecteur Général des Mines.
LAUBEUF (Maxime), Ingénieur du Génie Maritime.
LEBESGUE, Professeur au Collège de France.
LEBLANC (Maurice), Président du Comité Électro-Tehnique.
LECOMTE (Henri, Botaniste, Professeur au Muséum.
LECORNU, Inspecteur Général des Mines, Professeur à l'École Polytechnique.
LINDET, Professeur à l'Institut Agronomique.
LUMIÈRE (Louis) Inventeur du Cinématographe.
MARCHAL (Paul) Zoologiste.
MESNAGER (Augustin), Professeur au Conservatoire des Arts et Métiers.
PAINLEVÉ (Paul), Professeur de Mathématiques à l'École Normale Supérieure.
PERRIN (Jean), Prix Nobel de Physique.
RICHET (Dr Charles), Professeur de la Faculté de Médecine, Membre de l'Académie de Médecine, Prix Nobel.
SCHLOESING, Professeur de Chimie et Directeur de l'École d'Application des Manufactures.
SEBERT (Général Hippolyte), Cofondateur de l'Institut Bibliographique de Bruxelles.
VINCENT (Dr), Professeur d'Épidémiologie au Collège de France.
WIDAL (Dr), Professeur à la Faculté de Médecine, Membre de l'Académie de Médecine.
 

2010-06-18

UEA viva n-ro 8

Gazetaraj Komunikoj de UEA - n-ro 385 (2010-06-18)

Gazetaraj Komunikoj de UEA

N-ro 385

2010-06-18
Enhavo:

   1. Novaĵoj en UEAviva kaj la Reta Kinejo de UEA
   2. Helpo al Esperanto-bibliotekoj
   3. Plena Verkaro de Zamenhof fariĝis malmultekosta!

NOVAĴOJ EN UEAVIVA KAJ LA RETA KINEJO DE UEA

N-ro 8 de la reta filmbulteno UEAviva montras scenojn el la nombrado de voĉoj pri Komitatanoj B de UEA. La nombrado de 1550 voĉdoniloj okazis en la Centra Oficejo la 1-an de junio kaj laborigis la balotkomisionon kaj la CO-stabon dum pli ol kvin horoj. En la dua parto de la 10,5-minuta bulteno prof. Gotoo Hitosi el Japanio rakontas pri sia vizito al la Biblioteko Hodler lige kun sia movadhistoria esplorado. Emocia estas lia rakonto pri la japana esperantisto Doi Eiichi (1909-1933), kiu iniciatis bonfarajn poŝtmarkojn en sia lando. Prof. Gotoo klarigas, kial Doi estis entombigita ankaŭ en Germanio, kvankam dum sia mallonga vivo li neniam vizitis eksterlandon.

Ankaŭ la Reta Kinejo de UEA daŭre pliriĉiĝas per novaj filmoj. Laste estis aldonita la prelego, kiun Mark Fettes faris en la ĉi-jara aprila Malferma Tago de la Centra Oficejo pri la temo "Esperanto kiel eduka movado". La 40-minuta filmo montras la tutan prelegon, kies mallonga versio aperis en la junia numero de la revuo Esperanto.

UEAviva n-ro 8: http://www.youtube.com/watch?v=ChnGywHLDQ8

Prelego de Mark Fettes: http://www.ipernity.com/doc/97850/8079267/

HELPO AL ESPERANTO-BIBLIOTEKOJ

Por la 14-a fojo Esperanto-bibliotekoj povas peti de UEA subvenciojn de la Biblioteka Apogo Roma kaj Poul Thorsen. La subvencioj estas celitaj al bibliotekoj, kiuj ne estas subtenataj de ŝtato, urbo aŭ simila instanco. Subvencion oni ricevos kiel librojn laŭ la listo, kiu akompanis la peton. Pasintjare sep bibliotekoj ricevis librojn je la valoro de 115 ĝis 260 eŭroj.

Oni sendu priskribon pri la biblioteko kaj liston de dezirataj libroj laŭ ordo de prefero. Diskoj k.a. ne-libraj varoj ne estos konsiderataj. La petoj atingu la Centran Oficejon de UEA ĝis la 15-a de oktobro papere (Nieuwe Binnenweg 176, 3015 BJ Rotterdam, Nederlando) aŭ rete al direktoro@co.uea.org.

Kun la vivo kaj agado de la Esperanta poeto Poul Thorsen (1915-2006), kiu kun sia edzino donacis la bazan bonhavon de la fondaĵo, eblas konatiĝi per la retejo http://www.poulthorsen.dk/.

PLENA VERKARO DE ZAMENHOF FARIĜIS MALMULTEKOSTA!


Plena Verkaro de Zamenhof estas la plej granda eldonprojekto en la historio de Esperanto.  Ludovikito (Ito Kanzi; 1918-2005) laboris super ĝi pli ol tri jardekojn, eldonante 56 volumojn kun originalaj kaj tradukitaj verkoj de L.L. Zamenhof, korespondaĵoj k.a. dokumentoj.  Kelkaj volumoj jam elĉerpiĝis kaj kelkaj ne estis eldonitaj.

Kunlabore kun Libroteko Tokio kaj Esperantic Studies Foundation la Libroservo de UEA transprenis plejparton de la restantaj stokoj kaj draste malaltigis preskaŭ ĉiujn prezojn.  La novaj prezoj estas jam registritaj ĉe la unuopaj titoloj en la reta katalogo de UEA, katalogo.uea.org. Anonco pri ili aperos en la julia-aŭgusta numero de la revuo Esperanto.

La Libroservo de UEA konsilas mendi rapide, ĉar de kelkaj volumoj restas nur malmultaj ekzempleroj.

2010-06-15

Internacia Tago de Paco k Jarlibro 2010

paz.jpg

CENT TAGOJ ĜIS LA INTERNACIA TAGO DE PACO
En 1981 la Ĝenerala Asembleo de Unuiĝintaj Nacioj establis la 21-an de septembro kiel la Internacian Tagon de Paco. La 13-an de junio, cent tagojn antaŭ la ĉi-jara Tago de Paco, la Ĝenerala Sekretario de UN, s-ro Ban Ki-moon, publikigis ĉi tiun mesaĝon, direktitan precipe al junaj homoj:

- - -

Mesaĝo por la centtaga antaŭkalkulo antaŭ la Internacia Tago de Paco

Cent tagojn de hodiaŭ, la mondo notos la Internacian Tagon de Paco – tagon dum kiu oni intencas, ke armitaj konfliktoj kvietiĝu … tagon dum kiu ni alvokas al batalantoj observi pafĉeson … tagon kiam ni renovigas nian propran dediĉon al neperforto kaj la paca solvo de disputoj.

La fokuso de la ĉi-jara observo, kiu okazos la 21-an de septembro, rilatos al junularo kaj evoluigo, sub la slogano: "Paco = Estonteco".

Junaj homoj jam ludas ŝlosilan rolon en la laboro por paco. Sed mi scias, ke ili kapablas fari eĉ pli. Pro tio, tiu ĉi Internacia Tago alportas defion al gejunuloj ĉie: Vastigu vian laboron por konstrui pacon. Disvastigu viajn planojn kaj ideojn, kun kreemo kaj pasio. Baldaŭ la zorgoj de la mondo troviĝos en viaj manoj.

Ĉi-jare, la Internacia Tago de Paco samtempas kun la Pintkonferenco, kiun mi kunvokas por plupuŝi progreson al la ok Jarmilaj Evoluigaj Celoj. Atingi tiujn celojn estas esence por cesigi armitajn konfliktojn kaj konstrui daŭripovan pacon. Mi esperas, ke oni aŭdos la voĉojn de gejunuloj en la Pintkonferenco kaj ties preparlaboroj.

Mi instigas junajn homojn plani projektojn tra la venontaj cent tagoj, kiuj helpos krei la kondiĉojn por paco en iliaj komunumoj, en iliaj lernejoj, en iliaj landoj. Ni bezonas vian voĉon kaj vian sindediĉon, kaj ni dividos viajn rakontojn kun la mondo.

Komence de la antaŭkalkulo al la Internacia Tago de Paco, ni rekonas du realaĵojn: Nur en paca medio gejunuloj realigos sian plenan potencialon – kaj gejunuloj havas la potencialon komenci konstruadon de paca mondo jam hodiaŭ.

Ban Ki-moon

[traduko el la angla]
JARLIBRO 2010 APERIS

Portreto de Giorgio Canuto malfermas Jarlibron 2010 de UEA, kiu aperis meze de junio. La ŝatata itala jurmedicinisto prezidis UEA de 1956 ĝis sia forpaso en 1960. Lia nomo pluvivas en la nomo de la fondaĵo de UEA, kiu kolektas donacojn por membrigi en UEA esperantistojn en malriĉaj landoj.

En tre persona antaŭparolo la UEA-estrarano Hori Yasuo rakontas, kiel en diversaj okazoj la Jarlibro, precipe ĝia Delegita Reto, utilis kaj helpis al li. "La Jarlibro malfermis novan mondon al mi", li skribas memorante sian unuan sperton pri ĝia utileco en malfrua sabata vespero en Bratislavo.

La daŭran popularecon de la Jarlibro de UEA montras ankaŭ, ke nur 70 membroj de UEA respondis, ke ili ne bezonas la paperan Jarlibron, kiam la Centra Oficejo enketis pri tio inter la membroj, kies retadreso estas konata al la CO. Ankaŭ tiuj, kiuj povas konsulti la retan version de la Jarlibro en reto.uea.org, tamen ŝatas ricevi ĝian presitan version. Asertoj, ke ĝi estas nebezonata malmodernaĵo, evidente ne havas fortan bazon.

La nombro de delegitoj malkreskis. Jarlibro 2009 havis 1735 individuajn delegitojn en 102 landoj, dum la ĉi-jara havas 1679 adresojn en 101 landoj. Estas 50 ĉefdelegitoj, 950 lokaj delegitoj, 104 vicdelegitoj, 31 junularaj kaj 1277 fakaj delegitoj. Krome en Brazilo estas 5 regionaj delegitoj. La fakdelegitoj reprezentas preskaŭ 800 fakojn.

En la unua parto de la Jarlibro, eldonita ankaŭ aparte kiel Gvidlibro 2010, aperas adresoj k.a. informoj pri la organoj, instancoj kaj servoj de UEA kaj TEJO, pri landaj kaj fakaj asocioj, akademioj, edukaj kaj kulturaj instancoj, bibliotekoj ktp. Apartaj ĉapitroj estas dediĉitaj al radioelsendoj en Esperanto kaj al Esperanto en Interreto.

Fine de la Jarlibro troviĝas du rabatkuponoj de la Libroservo de UEA por tiuj, kiuj faras siajn mendojn paperpoŝte. Kiuj mendas rete, ne bezonas uzi la kuponon. Membroj kun Gvidlibro aŭ Jarlibro rajtas dufoje jare mendi librojn k.a. varojn kun rabato de 10%. Membroj-Abonantoj, Dumvivaj Membroj kaj Honoraj Membroj rajtas ricevi la rabaton je ĉiu mendo.

fonto: Gazetara Komuniko de UEA

Kajto - Dormu Milde

2010-06-14

17-a IMEK, invitilo kaj programo


Kun granda ĝojo ni sendas la Invitilon kaj Programon de la 17-a Internacia Medicinista Esperanto-Kongreso, kiu komenciĝos la 3-an de julio en Hódmezővásárhely, Hungario. Vidu la aldonaĵon!
Sur la 1-a, 3-a, 4-a kaj 5-a paĝoj Vi trovos esperantlingvajn informojn.
Amike, Ludoviko Molnár kaj Julinjo Farkas


2010-06-11

Esperanto Vikipedio Kreskegas!....aŭtomate?

El: www.eventoj.hu - Budapest, Szilvasi <oficejo@eventoj.hu>
Temo: ret-info: La tutan anglalingvan vikipedion traduki aŭtomate... - Gratulojn!!
To: neil_nachum@yahoo.com
Dato: Vendredo, Jun 11, 2010, 10:32

Estimataj!

La diskuto en la listo [scienca-kaj-faka-agado] memorigis min plian fojon pri admirinda afero, pri kiu evidente ne multaj respondeculoj konscias. Temas pri kreo de aŭtomata tradukmaŝino far malgranda dana entrepreno, kadre de kiu sinjoro Eckhard Bick produktis tradukmaŝinon en ege alta kvalito (laŭ mia takso pluroble pli bona ol iu ajn antaŭa) inter la angla kaj Esperanto!

La specifa celo estas traduki aŭtomate la tutan anglalingvan vikipedion al Esperanto kaj ĝi jam tion faras. Ĝis nun estis tradukitaj 800.000 artikoloj. Kontrolu mem, la tradukoj havas tian altan tradukkvaliton, ke apenaŭ eblas trovi frazon kun tiaj eraroj, kiuj malebligus la komprenon. vidi ĝin ĉe: http://epo.wikitrans.net/

Kiam la maŝino tradukos ĉiujn 3,3 milionojn da artikoloj, la vikipedio en Esperanto estus same granda kiel la angla, kaj se oni aldonas la 130.000 artikolojn ĝis nun tradukitajn en la E-a vikipedio, tiam ĝi estus la plej granda en la mondo!

Kondiĉe, ke la homoj kiuj ĉefe gvidas kaj administras la E-an vikipedion konsentu, ke la rezulto de WikiTrans eniru la E-an vikipedion. Imagu la prestiĝon kiun ni gajnus! Mi klopodis iniciati diskuton pri tio kun vikipediistoj kiuj administras la E-an vikipedion, sed neniu reagas. Sinjoro Bick akceptas senkondiĉe. Ĉu scienca fako de UEA kaj la Akademio ne devus iom ekinteresiĝi pri la afero?

Zlatko Tiŝljar

el [scienca-kaj-faka-agado]

*** ndlr: Por kompari kaj reale aprezi la atingaĵon:  La ĝisnuna kvanto de Esperantigitaj artikoloj estas 821 mil. Kvanto de artikoloj ekzemple en la rusa vikipedio estas 547 mil, en la finna 240 m, nederlanda: 606 m, dana 130 m, hispana 607 m, franca 957 m,  itala 696 m, hungara 163 mil, germana 1079, ktp... -- L.S.

-----
fonto: Ret-Info
http://www.eventoj.hu

========================================================================
    Retpoŝta novaĵservo kun selektitaj E-novaĵoj, RET-INFO :  http://www.eventoj.hu
========================================================================


Denove pri la leĝoprojekto por Esperanto-instruado disponebla en brazilaj lernejoj

Denove pri la leĝoprojekto por Esperanto-instruado disponebla en brazilaj lernejoj

Post la amasa reago de esperantistoj kun subteno al la aprobo de la leghoprojekto por instigo al la instruado de Esperanto en brazilaj mezlernejoj, la federacia deputito sinjorino Andreia Zito (el la ŝtato Rio de Janeiro, partio PSDB) denove prezentis hodiaŭ sian favoran raporton.

Antaŭ pluraj semajnoj, ŝi ial reprenis sian raporton (ankaŭ favoran) en la Komisiono pri Edukado kaj Kulturo de la Brazila Deputita Ĉambro.

Ĉu diferenco inter la versioj? Jes. Aldoniĝis al la mezo de ŝia raporto tri alineoj, kies esenco estas:

     "Nepras reliefigi, ke Esperanto ne celas anstataŭigi naciajn lingvojn, sed roli kiel dua, por pritraktado de mondaj problemoj kaj interpersonaj rilatoj. Ĝi ne havas kulturimperiismajn celojn kaj agas favore al la konservado de la kulturo kaj la suvereneco de la popoloj.

     Nepras reliefigi, ke Esperanto ne estas ligita al kiu ajn religio. Ĝi estas nur lingvo kaj tial ĉiuj rajtas ĝin uzi laŭplaĉe, por kiu ajn celo.

   Pri la jam pruvitaj avantaĝoj de la uzo de Esperanto, ni povas aserti, ke pro tio, ke ĝi ne estas ligita al specifa lando, ĝi ne donas privilegiojn kaj oni povas ĝin lerni pli rapide danke al la simpleco de la prononco, al ĝia internacia vortaro, al ĝia prefiksa/sufiksa sistemo, ĝia vasta literaturo de tradukitaj kaj orginalaj verkoj kaj ĝia faciligas la kulturan kaj intelektan interŝanĝon inter la popoloj."

Tiu dokumento ekigos la voĉdonadon de la leĝoprojekto, en unu el la venontaj semajnaj sesioj de tiu deputita temkomisiono.

Se vi ankoraŭ ne salutis ŝin, jen la reta kaj "fizika" adresoj:

dep.andreiazito@camara.gov.br

Deputada Andreia Zito
Praça dos Três Poderes - Câmara dos Deputados
Gabinete: 636 - Anexo: IV
70160-900 - Brasília - DF - Brazilo

La prezidanto de tiu Komisiono, respondeca do pri la tagordoj, estas Deputito Angelo Vanhoni (el la ŝtato Parana, partio PT):

dep.angelovanhoni@camara.gov.br

La brazila Senato jam antaŭe aprobis tiun projekton, sed pro teknika termino, kiun la raportinta deputitino proponas modifi en la redakto, eble kaŭzos ĝian resendon al la Senato, por ratifo. Post tio, la leĝo sekvos al fina sankciigo fare de la respublika prezidanto (nuntempe Luis Inacio Lula da Silva, kiu lastjare komisiis oficiston sendi subtenan respondon responde al letero pri Esperanto de UEA-prezidanto).

Amike dankas

James Rezende Piton
UEA-Ĉefdelegito por Brazilo

2010-06-07

Gazetaraj Komunikoj de UEA


Gazetaraj Komunikoj de UEA
N-ro 383
2010-06-07


Enhavo:

  1. La Gxenerala Sekretario de UN pri la Monda Oceana Tago
  2. "La trezoro": fenestro al la islama kaj araba kulturo
  3. Havana UK super Portland kaj Vankuvero

LA GxENERALA SEKRETARIO DE UN PRI LA MONDA OCEANA TAGO

La 8-a de junio estas, ekde 2009, la Monda Oceana Tago, proklamita de la Gxenerala Asembleo de Unuigxintaj Nacioj. Por la Monda Oceana Tago 2010 la Gxenerala Sekretario de UN, s-ro Ban Ki-moon, publikigis cxi tiun mesagxon.

- - -

Oceanoj ludas sxlosilan rolon en niaj cxiutagaj vivoj. Ili estas integra elemento en dauxrigebla evoluigo kaj grava fronto por esplorado. Dum sciencistoj esploras la oceanojn je cxiam pli profundaj niveloj ol iam ajn antauxe, ili dauxre eltrovas novajn formojn de mara vivo. Tiuj esploroj havas grandan potencialon por antauxenigi homan bonfarton.

Sed, se ni deziras plene profiti el tio, kion oceanoj ofertas, ni devas alfronti la damagxajn efikojn de homaj aktivecoj. La vivodiverseco de la oceanoj estas cxiam pli strecxita. Troa ekspluatado de mare vivantaj rimedoj, klimata sxangxigxo, kaj polucio pro dangxeraj materialoj kaj agadoj prezentas gravan minacon al la mara cxirkauxajxo. Tion faras ankaux la kresko de krimaj agadoj, inkluzive de piratado, kiuj havas gravajn implicojn je la sendangxereco de navigado kaj la sekureco de maristoj.

Multon oni jam faris en la kadro de la Konvencio de Unuigxintaj Nacioj pri la Juro de la Maro (1982) – nia "konstitucio por la oceanoj". Pli ol 15 jarojn post la ekvalidigxo de la Konvencio, gxi dauxre rolas kiel nia gvidilo. Sed se ni volas sekurigi la kapablon de la oceanoj servi la abundajn kaj variajn bezonojn de la socio, necesas fari multon pli. Okaze de tiu cxi dua cxiujara solenigo de Monda Oceana Tago, mi petas Registarojn kaj civitanojn cxie, ke ili agnosku la grandegan valoron de la oceanoj de la mondo – kaj faru sian parton por garantii ilian sanon kaj ilian vivantecon.

Ban Ki-moon

[traduko el la angla]

 

"LA TREZORO": FENESTRO AL LA ISLAMA KAJ ARABA KULTURO

La abunda kolekto de proverboj kaj anekdotoj el la araba kaj islama kulturo, trafe titolita La trezoro, kies unua eldono rapide elcxerpigxis, estas denove havebla. Gxia nova korektita versio jxus aperis kun la sama grafike bela vesto kiel la unua en 2008.

La trezoro estas rikolto de multjara kolektado de Husejn Al-Amily. La materialo estas origine tradukita cxefe el arabaj fontoj, li skribas en la antauxparolo. Tamen, pluraj proverboj el Sumero, antikva civilizo en la nuna Irako, kaj el la malsamlanda islama kulturo, cxefe de afgana, kurda, persa kaj turka originoj, estas aldonitaj. Al-Amily, kiu vivas en Londono, estis aparte kompetenta por kompili la verkon. Li naskigxis en Irako en 1927 de libana patro kaj iraka patrino kaj kvalifikigxis universitate pri islamaj kaj arabaj studoj.

La materialon de Al-Amily redaktis Gerrit Berveling, Michael Cayley kaj Renato Corsetti taskite de la Komisiono de UEA pri Meza Oriento kaj Norda Afriko. Laux Corsetti temas pri pasxo en la gxusta direkto de Esperanto kiel ponto-lingvo inter malsamaj civilizoj je monda nivelo, tiom pli bonvena, cxar pri la arabaj kaj islamaj landoj nuntempe en multaj alte evoluintaj landoj regas pli da klisxoj ol da konoj.

La trezoro estas 137-pagxa kaj kostas 15,00 euxrojn. Ekde samtempa mendo de 3 aux pli da ekzempleroj la Libroservo de UEA donas rabaton de 1/3. Por la individuaj membroj de UEA valdias la membreca rabato de 10% jam cxe acxeto de unu ekzemplero. Aldonigxas sendokostoj kaj, en EU, imposto de 6%.

HAVANA UK SUPER PORTLAND KAJ VANKUVERO

Je la 4-a de junio la 95-a Universala Kongreso de Esperanto en Havano (17-24 julio 2010) nombris 931 aligxintojn el 59 landoj. Sekve gxi preterpasis en la historia statistiko du aliajn amerikajn UK-ojn: Portland en 1972 (923) kaj Vankuvero en 1984 (802).

Plej multe da aligxintoj, 157, liveris la kongreslando Kubo. Sekvis Francio (112), Japanio (76), Germanio (70), Brazilo (65), Italio (43), Nederlando (32), Meksiko (30), Belgio (25), Pollando (22), Kanado (18), Britio (17), kaj Danio, Kroatio kaj Litovio (po 15).

Reta aligxilo: www.uea.org/kongresoj/uk_alighilo.php2010-06-03

Nova diplomverko pri Esperanto

De <arosev @ gmail.com>, 2an de junio 2010, tra Vladimir Minin tra la
listo Reago

La 31-an de majo 2010 en Jekaterinburg juna studentino Arina Osipova diplomiĝis pri la temo "Propedeŭtika rolo de Esperanto en lernado de la germana lingvo". Ŝi studis en la Urala ŝtata pedagogia universitato (UŜPU), instituto de fremdaj lingvoj. Arina preskaŭ ne diskonigis informon pri temo de sia diplomverko, tial nur hazarde oni povis informiĝi pri la bonega fakto.

Kiel rakontis mem Osipova, jam profesia instruistino de la germana, ŝi lernis Esperanton antaŭ kvar jaroj, kaj kiam venis tempo elekti temon de diplomverko, ŝi decidis kunigi Esperanton kaj la studadon. Arina multe interesiĝas ĝuste pri propedeŭtiko, tial komence ŝi volis pristudi nur ĝin – kiel Esperanto ĝenerale helpas lerni lingvojn, ne iun konkretan. Sed dekanino de ŝia fakultato estis ege kontraŭ Esperanto ("En la mondo estas tro da problemoj pri la normalaj lingvoj, kaj vi alŝovas la artefaritan!" – citaĵo). Do laŭ la dekanino oni povas okupiĝi pri Esperanto nur hobi-nivele, sed ne scienc-cele.

Tial baza problemo estis trovi sciencan gvidanton de la diplomverko – pedagogoj en UŜPU jen timis la temon ĉar nenion sciis, jen ne vidis sencon okupiĝi pri tio. Klariĝis ankaŭ, ke inter la lingvistoj ekzistas opinio, ke propedeŭtika rolo de Esperanto estas memevidenta kaj oni ne devas ion ajn pruvi ĉi-rilate. Krome laŭ ili ne necesas enkonduki Esperanton en altlernejojn kiel devigan studobjekton, ĉar latino tute bone plenumas rolon de Esperanto.

Post la diplomiĝo Arina ankaŭ intencintus fariĝi aspiranto, sed kun ĉi tiu temo la afero estas malreala – oni ne lasos ŝin doktoriĝi ĉi-prie. Ŝi diris, ke antaŭ jardeko iu en UŜPU provis skribi sciencan verkon pri Esperanto, sed malsukcese.

Arina ricevis kiel gvidanto instruistinon de la franca, kiu iam lernis Esperanton, sed rilatas al ĝi ne serioze. Krome ŝi ne regas la germanan (pri kiu ĉefe temas en la verko de Arina). Tial Osipova devis fakte
labori memstare, la gvidantino helpis nur pri stilaj nuancoj kaj organizaj aferoj.

Arina laboris dum du jaroj. Pasintjare ŝi analizis E-rusan vortaron de A.Ŝevĉenko, kaj krome uzis etimologian vortaron de Esperanto – ŝi serĉadis germanajn radikojn en E-vortoj. Osipova faris jenan
eksperimenton: ŝi proponis al 22 esperantistoj kun malsama E-lingvokono kaj nenioma rego de la germana traduki el la germana apartajn vortojn, apartajn frazojn kaj malgrandan tekston. Por la tuta traduko ŝi liveris al eksperimentatoj 45 minutojn. Rezulte de la traduka laboro evidentiĝis, ke la hipotezo pri la propedeŭtika estis plene konfirmita kaj la celo – atingita.

Osipova ricevis plej altan poenton, recenzo estis pozitiva kaj sen korektoj aŭ rimarkoj. La atesta komisiono ĝenerale rilatis neŭtrale, sed faris bazajn demandojn – kial Esperanto sed ne la angla, ĉu Esperanto helpis lerni la germanan, ĉu Esperanto estas ie lernata kiel studobjekto. Krome oni petis ke Arina diru ion en Esperanto – ŝi citis la unuajn kvar versojn de zamenhofa "La Espero".

Do brava Arina Osipova meritas admirojn pro persistemo, gratulojn pro la diplomiĝo kaj dankojn pro sia kontribuo al diskonigo de Esperanto inter uralaj lingvistoj.

G.Arosev

2010-06-01

KOMITATANOJ B ELEKTITAJ: MARK FETTES SUR LA UNUA LOKOLa 1-an de junio okazis en la Centra Oficejo de UEA la nombrado de la vocxoj donitaj en la elektado de ses Komitatanoj B por la periodo 2010-2013. Por tiu tasko la Estraro de UEA nomumis komisionon, kiu konsistis el la Gxenerala Direktoro Osmo Buller kaj la individuaj membroj Rob Moerbeek, Piet Schuil, Francisco L. Veuthey kaj Atie van Zeist. La stabo de la Centra Oficejo asistis la komisionon en la nombrado, kiu dauxris iom pli ol kvar horojn.

Balotilo estis sendita al 4801 individuaj membroj, el kiuj vocxdonis 1550, t.e. 32,3%. Estis 1527 validaj kaj 23 malvalidaj balotiloj. La balot-aktiveco klare superis tiun de la antauxa fojo en 2004, kiam 29,0% de la membroj vocxdonis, sed gxi ne atingis la rekordon de 33,6% en 1998.

Plej multe da vocxoj, 1010, ricevis Mark Fettes. La aliaj kvin sukcesaj kandiatoj estis Probal Dasgupta (973), Barbara Pietrzak (876), Amri Wandel (820), José Antonio Vergara (816) kaj Wu Guojiang (732). Ne elektitaj estis Petr Chrdle (653), Jukka Pietiläinen (613), Marija Belošević (529), Tomasz Chmielik (491), Paulo Branco (443), Josip Pleadin (309) kaj Johan Derks (282).

La Komitatanoj B reprezentas en la supera organo de UEA la individuajn membrojn. Por cxiu komencita milo da membroj estas unu Komitatano B. Krome cxiu landa kaj faka asocio, aligxinta al UEA, rajtas nomumi Komitatanon A, se gxi havas pli ol 100 membrojn. Aliaj asocioj nomumas observantojn, kiuj ne havas vocxdonrajton en la komitatkunsidoj. Fine la Komitatanoj A kaj B rajtas alelekti Komitatanojn C, kies nombro ne rajtas esti pli ol la kvarono de tiu de la Komitatanoj A kaj B.


fonto: Gazetaraj Komunikoj de UEA  N-ro 382  2010-06-01